Huishoudelijk Reglement Elburger BierGenootschap


Naam en Zetel

Artikel 1

1.Het Genootschap draagt de naam: Elburger BierGenootschap “Het Witte Paard”.

2.Het Genootschap is opgericht op 1 mei 2007 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.Het Genootschap heeft haar zetel in de gemeente Elburg.


Doel

Artikel 2

1.Het Elburger BierGenootschap (EBG) heeft als doel de bestudering en promotie van de biercultuur in al haar facetten.

2.Zij tracht dit te bereiken door:

a.Het 8 keer per jaar organiseren van bijeenkomsten door telkens 3 Genoten waarbij informatie over bier in de ruimste zin van het woord binnen het genootschap wordt uitgewisseld en het contact tussen de Genoten wordt bevorderd;

b.Het geven van voorlichting en informatie aan het publiek;

c.Alle overige activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelstelling.


Lidmaatschap

Artikel 3

1.Het Genootschap kent Genoten als leden.

2.Toetreding kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke uitnodiging door het bestuur.

3.Het minimaal aantal Genoten is 3; het maximum aantal Genoten is vastgesteld op 30.


Artikel 4

1.Het lidmaatschap eindigt:

a.schriftelijk, op eigen verzoek;

b.schriftelijk, op aangeven van het bestuur; hierover kan nimmer gecorrespondeerd worden.


Rechten en plichten van de Genoten

Artikel 5

1.De toelating tot het Genootschap geeft de Genoten recht :

a.deel te nemen aan de bijeenkomsten van het EBG;

b.het dragen van het vastgestelde shirt van het Genootschap.


2.De Genoten zijn verplicht:

a.het huishoudelijk reglement en de besluiten van het Genootschap na te leven;

b.minimaal 1x per jaar actief deel te nemen aan de organisatie van een bijeenkomst. Deze deelname wordt beoordeeld door het bestuur. Bij onvoldoende deelname aan of organisatie van  bijeenkomsten kan het bestuur besluiten tot ontslag.

Het Bestuur

Artikel 6

1.Het EBG wordt geleid door een bestuur, welke uit minimaal 3 en maximaal 5 natuurlijke personen bestaat.

2.Toetreding tot het bestuur kan uitsluitend plaatsvinden door voordracht vanuit het genootschap en met goedkeuring van een meerderheid van het zittend bestuur.

3.Het bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter en regelt onderling de vervanging.


Geldmiddelen

Artikel 7

1.Iedere Genoot is bij toetreding een financiële bijdrage verschuldigd van € 50,-.

2.Per informatieve bijeenkomst is een eigen bijdrage verschuldigd, welke voor aanvang van de half jaarlijkse bijeenkomsten voldaan dient te worden bij het bestuur.

3.De hoogte van deze bijdrage per bijeenkomst zal maximaal € 10,- bedragen (uitgangspunt is circa € 8,=).

4.De vastgestelde bedragen kunnen jaarlijks bij een meerderheid van stemmen verhoogd worden.

5.Bij uittreden uit het Genootschap heeft de persoon recht op teruggave van 40% van zijn/haar financiële bijdrage bij toetreding.


Slotbepaling

Artikel 8

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.